Achiziţie publică: servicii de interpretariat

Data postării anunţului : 16 septembrie 2011

Descrierea obiectului contractului de achizitie: servicii de interpretariat – închiriere de echipamente de sonorizare şi traducere simultană, COD CPV 79540000-1

pentru activitatea 01.01. Organizarea unei conferinţe naţionale cu participare internaţională, având ca temă: Servicii sociale pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale severe, 17-19 octombrie 2011, Timişoara

Cerinţe minime obligatorii: Asigurarea echipamentului pentru traducere simultană: 70 căşti de traducere, 1 cabină izolată fonic pentru traducători, 2 microfoane fixe şi mobile, sonorizare, asistenţă tehnică

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura de selecţie a ofertelor – cercetare de piaţă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informatii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.09.2011 ora 15,00