Achiziţie publică: Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul

Data postării anunţului: 4 iulie 2011

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 55000000-0

Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul, pentru activitatea 04.06 Organizarea unui seminar pentru 25 reprezentanţi ai unor familii care au în componenţa persoane cu dizabilităţi intelectuale şi ai unor organizaţii de părinţi, pentru promovarea modelului de lucru al solicitantului la nivel naţional - 19.07.2011.

Cerinţe minime obligatorii:

Masa de prânz pentru minim 45 persoane, în 19.07.2011.

Sala de curs pentru minim 45 persoane, în data de 19.07.2011, orele 10 -13

Numărul persoanelor care vor participa la eveniment va fi anunţat de către achizitor cu minim 24 de ore înainte de eveniment. Numărul participanţilor poate fi mai mare sau mai mic de 45 persoane.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 15 iulie 2011, ora 15,00