Achiziţie publică: Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul

Data postării anunţului: 8 septembrie 2011

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 55000000-0

Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul, pentru activitatea 01.01. Organizarea unei conferinţe naţionale cu participare internaţională, având ca temă: Servicii pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale severe 17-19 octombreie 2011, Timişoara

Cerinţe minime obligatorii:

Săli conferinţă 18-19 octombrie

Servicii cazare

Servicii de restaurant

Poziţionarea spaţiilor să fie în centrul oraşului Timişoara, pe o rază de maxim 1 km de la Primăria Timişoara bv. C.D. Loga nr. 1.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 19 septembrie 2011, ora 15,00.