Achizitie publica: servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul

Fundaţia „Pentru Voi” cu sediul în Timişoara str. Ion Slavici nr. 47 jud. Timiş, achiziţionează: servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul.

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 55000000-0

Cerinţe minime obligatorii:

Servicii de restaurant (catering) pentru aproximativ 25 persoane, în data de 09.09.2013.

Locaţia de prestare a serviciilor: Timişoara str. Anton Baclabaşa nr. 69-65A jud. Timiş.

Informaţii privind contractul de achiziţie: contract de servicii încheiat pentru o durată de 30 de zile, cu o valoare estimată de 750 lei (170,45 EURO, la cursul de schimb al BNR din 22.08.2013 de 4,44 lei/EURO), 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul „EXCELNET - Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.2 "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii"  – contract de finanţare POSDRU/96/ 6.2/S/ID 64251.

Procedura de achiziţie: Procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi, Ordin 1050/2012

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului,

Detalii de contact: Tel. 0256228062, 0356456071, fax 0356456071, e-mail pentruvoi@pentruvoi.ro, persoana de contact Elena Irimia

Data limită pentru depunerea ofertelor: s-a prelungit până la  5 septembrie 2013, ora 14,00, la adresa Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş.

 

Data şi locul şedinţei de deschidere: 5 septembrie 2013, ora 15,00, la Centrul de angajare sprijinită EXCELNET din Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş.