PROPUNEREA FUNDATIEI “PENTRU VOI” DE MODIFICARE A CODULUI CIVIL

PROIECT MODIFICARE
CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) - Republicare

 

CARTEA I: Despre persoane
TITLUL II: Persoana fizică
CAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice
SECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiu


1. Se introduce art. 41 indice 1 cu următorul cuprins:
„Art. 41 indice 1: Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei majore puse sub interdicţie
Persoana majoră are capacitate de exerciţiu restrânsă dacă se găseşte în cel puţin una din următoarele situaţii:
a) este incapabilă să înţeleagă informaţiile necesare pentru a lua o decizie;
b) este incapabilă să reţină aceste informaţii;
c) este incapabilă să analizeze informaţiile necesare pentru a lua o decizie;
d) este incapabilă să comunice terţilor decizia luată.
Nici o persoană nu va fi considerată ca având capacitate de exerciţiu restrânsă, doar pentru motivul că ia, a luat sau e posibil să ia o decizie nepotrivită.
Dacă instanţa judecătorească hotărăşte că o persoană majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie poate lua decizii asistate, aceasta poate încheia singură acte juridice, cu sprijinul tutorelui asistent, care o va consilia şi îndruma cu privire la încheierea actuluijuridic. Persoana căreia i s-a numit un tutore asistent este obligată să solicite sprijinul acestuia din urmă înainte de încheierea actelor juridice precizate de instanţă. Dacă aceasta din urmă nu îşi îndeplineşte această obligaţie, instanţa de tutelă, la sesizarea tutorelui asistent, va dispune de urgenţă înlocuirea măsurii de ocrotire a numirii tutorelui asistent cu cea a numirii unui tutore codecident sau tutore, după caz.
În cazul în care instanţa judecătorească stabileşte că o persoană majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie nu poate lua decizii singură, actele juridice vor fi încheiate de către persoana majoră în cauză cu încuviinţarea tutorelui codecident, iar în cazurile prevăzute
de lege, şi cu autorizarea instanţei de tutelă. Încuviinţarea sau autorizarea poate fi dată cel mai târziu în momentul încheierii actului.
Persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie poate face singură acte de conservare, acte de administrare care nu o prejudiciază, precum şi acte de dispoziţie de mică valoare, cu caracter curent şi care se execută la data încheierii lor. „


2. Se introduce art. 41 indice 1 cu următorul cuprins:
„Art. 42 indice 1 : Regimul unor acte juridice ale persoanei majore cu capacitate de exerciţiu
restrânsă pusă sub interdicţie
(1) Persoana majoră pusă sub interdicţie pusă sub interdicţie, care poate lua decizii cu sprijinul tutorelui asistent, poate încheia acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu ajutorul tutorelui asistent, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legilor speciale, dacă este cazul.
(2) Persoana majoră pusă sub interdicţie pusă sub interdicţie care ia decizii cu încuviinţarea tutorelui codecident poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviinţarea tutorelui codecident, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legilor speciale, dacă este cazul. 
(3)În aceste cazuri, persoanele majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă puse sub interdicţie exercită singure drepturile şi execută tot astfel obligaţiile izvorâte din aceste acte şi pot dispune singure de veniturile dobândite.”


3. Litera b a alineatului 1 al articolului 43 se modifică şi va avea următorul curpins:
„b)interzisul judecătoresc, cu excepţia celui cu capacitate de exerciţiu restrânsă.”


4. Alineatul 1 al articolului 44 se modifică şi va avea următorul curpins:
„(1)Actele făcute de persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, altele decât cele prevăzute la art. 41 alin. (3) şi la art. 43 alin.(3), precum şi actele făcute de tutore fără autorizarea instanţei de tutelă, atunci când această autorizare este cerutăde lege, sunt anulabile, chiar fără dovedirea unui prejudiciu. Sunt de asemenea anulabile actele juridice încheiate de persoana majoră cu capacitate restrânsă de exerciţiu pusă sub interdicţie ce poate lua decizii asistate, care a luat decizia încheierii actului fără consilierea tutorelui asistent, precum şi actele juridice încheiate de persoana majoră cu capacitate restrânsă de exerciţiu pusă sub interdicţie care poate încheia acte juridice cu încuviinţarea tutorelui codecident, încheiate fără această încuviinţare.”


5. Art. 45 se modifică şi va avea următorul curpins:
„Art. 45: Frauda comisă de incapabil Simpla declaraţie că este capabil să contracteze, făcută de cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, nu înlătură anulabilitatea actului. Dacă însă a folosit manopere dolosive, instanţa, la cererea părţii induse în eroare, poate menţine contractul atunci
când apreciază că aceasta ar constitui o sancţiune civilă adecvată.”


6. Art. 47 se modifică şi va avea următorul curpins:
„Art. 47: Limitele obligaţiei de restituire
Persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu este obligată la restituire decât în limita folosului realizat. Dispoziţiile art. 1.635-1.649 se aplică în mod corespunzător.”
CAPITOLUL III: Identificarea persoanei fizice
SECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa


7. La art. 92 se introduce un nou alineat 5 cu următorul curpins:
„(5) Persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie îşi stabileşte domiciliul cu sprijinul tutorelui asistent sau cu încuviinţarea tutorelui codecident.”
TITLUL III: Ocrotirea persoanei fizice
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale


8. La art. 104 se introduc trei noi alineate 3, 4 şi 5 cu următorul curpins: 
Art. 104: Interesul persoanei ocrotite
„3) Nici o măsură de ocrotire nu se poate stabili de către instanţa de judecată împotriva voinţei persoanei fizice majore în cauză, cu excepţia situaţiilor în care acesta din urmă este lipsită total de discernământ.
4) Instanţa de judecată poate hotărî ca tutorele să ia decizii în numele persoanei ocrotite numai
în cazul în care aceasta este total lipsită de discernământ.
5) Orice măsură de ocrotire a persoanei fizice majore va fi revizuită de către instanţa de judecată, periodic, la intervale de 5 ani sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea persoanei ocrotite, a tutorelui asistent, codecident, a tutoreului sau a persoanelor prevăzute la art. 111. „
CAPITOLUL III: Ocrotirea interzisului judecătoresc


9. Art. 164 se modifică şi va avea următorul curpins:
„Art. 164: Condiţii
(1)Persoana, care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească.
Sunt considerate a fi lipsite de capacitate de exerciţiu persoanele majore care din cauza unei boli psihice sau a unui handicap psihic nu au competenţa psihică de a acţiona critic şi predictiv privind consecinţele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor şi obligaţiilorcivile.
Se stabileşte că o persoană este lipsită de capacitate de exerciţiu, după parcurgerea tuturor etapelor privind analiza existenţei capacităţii psihice (discernământului), sprijinirea luării unei decizii şi a comunicării deciziei luate.
Persoanele majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă puse sub interdicţie conform prevederilor art. 41 indice 1 alin. 1 sunt cele care pot încheia singure acte juridice cu sprijinul tutorelui asistent sau cu încuviinţarea tutorelui codecident.
(2)Pot fi puşi sub interdicţie judecătorească şi minorii cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Interdicţia poate fi cerută de persoanele prevăzute la art. 111, care este aplicabil în mod corespunzător.”


10. Art. 166 se modifică şi va avea următorul curpins:
Art. 166: Desemnarea tutorelui
„Orice persoană care are capacitatea deplină de exerciţiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă autentică, persoana/persoanele care urmează a fi numită tutore, tutore asistent sau tutore codecident, pentru a se îngriji de persoana şi/sau bunurile sale
în cazul în care ar fi pusă sub interdicţie judecătorească. Dispoziţiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.”


11. Alineatul 2 al articolului 169 se modifică şi va avea următorul curpins:
„(2)Cu toate acestea, lipsa de capacitate sau capacitatea de exerciţiu restrânsă a celui interzis nu poate fi opusă unei terţe persoane decât de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă, afară numai dacă cel de-al treilea a cunoscut punerea sub interdicţie pe altă cale. 

12. Art. 170 se modifică şi va avea următorul curpins:
„Art. 170: Numirea tutorelui
Prin hotărârea de punere sub interdicţie, instanţa de tutelă numeşte, de îndată, unul sau mai mulţi tutori pentru ocrotirea persoanei şi/sau a bunurilor celui pus sub interdicţie judecătorească stabilind şi atribuţiile acestuia, inclusiv categoriile de acte juridice care urmează să fie încheiate cu sprijinul tutorelui asistent sau cu încuviinţarea tutorelui codecident.
Pentru persoanele puse sub interdicţie cu capacitate de exerciţiu restrânsă instanţa de tutelă numeşte tutori asistenţi sau tutori codecidenţi, după caz, în funcţie de măsura de ocrotire de care are nevoie persoana în cauză.
În cazul persoanelor puse sub interdicţie lipsite de capacitate de exerciţiu instanţa de tutelă numeşte tutori.
Dispoziţiile art. 115-117 se aplică în mod corespunzător.
În situaţia în care instanţa de tutelă numeşte mai mulţi tutori-asistenţi, tutori-codecidenţi sau tutori, după caz, în caz de divergenţă de opinii între aceştia va decide instanţa de tutelă.
Numirea tutorelui asistent sau a tutorelui codecident se face cu acordul persoanei cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie. Tutorele, tutorele asistent sau tutorele codecident, după caz, poate fi o persoană fizică, o persoană juridică sau autoritatea administraţiei publice locale. În cazul în care nu se identifică persoane fizice (rude sau apropiaţi ale persoanei puse sub interdicţie) care să accepte tutela, instanţa judecătorească va putea numi ca tutore, tutore asistent sau tutore codecident, după caz, persoana juridică privată care asigură protecţia şi îngrijirea persoanei puse sub interdicţie. Dacă nu există nici o persoană juridică care să preia sarcina tutelei, instanţa judecătorească va desemna tutore, tutore asistent sau tutore codecident, după caz, autoritatea administraţiei publice locale.
Atribuţiile tutorelui asistent sunt să ofere persoanei puse sub interdicţie cu capacitate de exerciţiu restrânsă informaţiile necesare pentru încheierea unui act juridic, să o sprijine să obţină documentaţia necesară, să o consilieze cu privire la oportunitatea încheierii unui act juridic, să o ajute să îşi exprime consimţământul şi să verifice modul de executare a respectivului act. În realizarea atribuţiilor sale, tutorele codecident îndeplineşte atribuţiile menţionate la alineatul 6 în sarcina tutorelui asistent şi încuviinţează încheirea de către persoana pusă sub interdicţie a actelor juridice stabilite prin hotărârea judecătorească prin care a fost numit. Dispoziţiile art. 41 alin. ultim rămân aplicabile.
Actele juridice încheiate de persoana pusă sub interdicţie cu capacitate restrânsă cu încuviinţarea tutorelui codecident sunt considerate acte încheiate în nume propriu de interzis.”


13. Se introduce art. 170 indice 1 cu următorul cuprins:
„Art. 170 indice 1: Numirea tutorilor, tutorilor asistenţi şi a tutorilor codecidenţi de către instanţa de tutelă
În lipsa unor tutori, tutori asistenţi sau tutori codecidenţi desemnaţi, instanţa de tutelă numeşte unul sau mai mulţi tutori, dacă nu se opun motive întemeiate, dintre rudele, afinii sau apropiaţii interzisului o rudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ţinând seama, după caz, de relaţiile personale, de apropierea domiciliilor, de condiţiile materiale şi de garanţiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă. Dacă nu există persoane fizice care pot prelua această sarcină, instanţa va numi tutore, tutore asistent sau tutore codecident persoana juridică privată care asigură protecţia şi îngrijirea persoanei puse sub interdicţie sau, după caz, autoritatea administraţiei publice locale, ţinând cont de prevederile art. 170 alin. ....
Dacă instanţa numeşte mai mulţi tutori, tutori asistenţi sau tutori codecidenţi, va stabili pentru fiecare atribuţiile pe care le va exercita. În cazul în care mai mulţi tutori, tutori asistenţi sau tutori codecidenţi au atribuţii comune, aceştia le vor îndeplini împreună.”


14. Se introduce art. 170 indice 2 cu următorul cuprins:
Art. 170 indice 2: Procedura de numire
(1)Numirea tutorilor, tutorilor asistenţi sau a tutorilor codecidenţi se face, cu acordul acestora, de către instanţa de tutelă în camera de consiliu, prin încheiere definitivă. Atunci când desemnarea tutorilor, tutorilor asistenţi sau a tutorilor codecidenţi s-a făcut prin contract de mandat, cei desemnaţi nu pot refuza numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2).
(2)Numirea tutorilor, tutorilor asistenţi sau a tutorilor codecidenţi se face cu respectarea prevederilor art. 170 alin. ... (acordul interzisului)
(3)Dispoziţiile referitoare la consiliul de familie în cazul minorului se vor aplica exclusiv persoanelor majore puse sub interdicţie fără capacitate de exerciţiu.
(4)Încheierea de numire se comunică în scris tutorilor, tutorilor asistenţi sau a tutorilor codecidenţi şi se afişează la sediul instanţei de tutelă şi la primăria de la domiciliul interzisului.
(5)Drepturile şi îndatoririle tutorilor, tutorilor asistenţi sau a tutorilor codecidenţi încep de la data comunicării încheierii de numire.
(6)Între timp, instanţa de tutelă poate lua măsuri provizorii cerute de interesele interzisului, putând chiar să numească un curator special.


15. Alineatul 2 al articolului 171 se modifică şi va avea următorul curpins:
„(2) Regulile privitoare la tutela minorului care a împlinit vârsta de 14 ani se aplică şi în cazul tutelei celui pus sub interdicţie judecătorească, pentru care instanţa de tutelă stabileşte că are capacitate de exerciţiu restrânsă, în măsura în care legea nu dispune altfel.”


16. Se introduc trei noi alineate 2, 3 şi 4 la art. 172 cu următorul curpins:
„(2)În cuprinsul actelor juridice încheiate în formă scrisă de către persoana căreia i s-a numit un tutore asistent se va face menţiunea că acesta din urmă şi-a îndeplinit obligaţiile de sprijin stabilite de instanţa de tutelă. Actele juridice încheiate de persoana căreia i s-a numit un tutore asistent fără consilierea primită în prealabil de la acesta din urmă sunt anulabile, dacă prejudiciază interesele persoanei ocrotite..
(3)Sub sancţiunea nulităţii relative, actele juridice pentru a căror încheiere este necesară încuviinţarea tutorelui codecident trebuie semnate atât de persoana pusă sub interdicţie cu capacitate restrânsă, cât şi de tutorele codecident.
(4) Acţiunea în anulare poate fi exercitată de tutorele asistent, tutorele codecident sau tutore,  după caz, precum şi de către procuror, din oficiu sau la sesizarea instanţei de tutelă.”


17. Se introduce art. 172 indice 1 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 1: Felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale
Felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale a interzisului va fi stabilit sau modificat de acesta în funcţie de dorinţa şi competenţa sa psihică, cu sprijinul tutorelui asistent, tutorelui codecident sau tutorelui.”


18. Se introduce art. 172 indice 2 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 2: Exercitarea tutelei cu privire la bunurile interzisului cu capacitate de exerciţiu
Dispoziţiile art. 140 şi 141 se aplică în mod corespunzător.”


19. Se introduce art. 172 indice 3 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 3: Administrarea bunurilor persoanei majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă cu tutore asistent
(1)Persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie cu tutore asistent îşi administrează singură bunurile, cu sprijinul tutorelui asistent.
(2)Tutorele-asistent are îndatorirea de a-l consilia cu bună-credinţă pe interzis în administrarea bunurilor sale. „


20. Se introduce art. 172 indice 4 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 4: Regimul juridic al actelor de dispoziţie
(1)Persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie cu tutore asistent poate încheia acte de dispoziţie având ca obiect un bun a cărei valoare depăşeste _______ lei doar cu autorizarea prealabilă a instanţei de tutelă.
(2)Părţile contractante nu au dreptul de a diviza actul de dispoziţie în mai multe acte distincte de valoare mai mică, sub sancţiunea anulării tuturor actelor.
(3)Instanţa de tutelă acordă persoanei majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie cu tutore-asistent autorizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru aceasta.
(4)Autorizarea se va da pentru fiecare act în parte, stabilindu-se, când este cazul, condiţiile de încheiere a actului.
(5)În caz de vânzare, autorizarea va arăta dacă vânzarea se va face prin acordul părţilor, prin licitaţie publică sau în alt mod.
(6)În toate cazurile, instanţa de tutelă va autoriza propunerile persoanei majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă cu tutore asistent privind destinaţia sumelor de bani obţinute.”


21. Se introduce art. 172 indice 5 cu următorul cuprins:
Art. 172 indice 5: Încheierea actelor juridice cu privire la bunurile persoanei majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă cu tutore codecident
(1)Persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie cu tutore codecident încheie actele juridice stabilite prin hotărârea judecătorească cu încuviinţarea tutorelui codecident. 
(2)Dacă actul pe care persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie cu tutore codecident urmează să îl încheie face parte dintre acelea pentru care instanţa de tutelă a stabilit că se pot face doar cu autorizarea sa, va fi necesară această autorizare.”


22. Se introduce art. 172 indice 6 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 6: Suma anuală necesară pentru întreţinerea interzisului
(1) Instanţa de tutelă stabileşte suma anuală necesară pentru întreţinerea persoanei majore lipsite de capacitate de exerciţiu şi administrarea bunurilor acesteia şi poate modifica, potrivit împrejurărilor, această sumă.
(2)Aceste cheltuieli se acoperă din veniturile persoanei majore lipsite de capacitate de exerciţiu. În cazul în care aceste venituri nu sunt îndestulătoare, instanţa de tutelă va dispune vânzareabunurilor persoanei majore lipsite de capacitate de exerciţiu, prin acordul părţilor sau prin licitaţie publică. Hotărârea instanţei de tutelă va arăta bunurile supuse vânzării, vânzarea tuturor bunurilor persoanei ocrotite şi/sau a bunurilor imobile dispunându-se numai în cazuri excepţionale şi pentru motive temeinic justificate.
(3)Obiectele ce au valoare afectivă pentru familia persoanei majore lipsite de capacitate de exerciţiu sau pentru persoana în cauză nu vor fi vândute decât în mod excepţional.
(4)Dacă persoana majoră lipsită de capacitate de exerciţiu nu are bunuri şi nu are rude care sunt obligate prin lege să îi acorde întreţinere ori aceasta nu este suficientă, atunci aceasta are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile legii.
(5) La propunerea persoanei majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţieinstanţa de tutelă stabileşte suma anuală necesară pentru întreţinerea persoanei şi administrarea bunurilor acesteia şi poate modifica, potrivit împrejurărilor, această sumă.


23. Se introduce art. 172 indice 7 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 7: Constituirea de depozite bancare
(1)Sumele de bani care depăşesc nevoile întreţinerii persoanei majore fără capacitate de exerciţiu şi ale administrării bunurilor sale, precum şi instrumentele financiare se depun, pe numele persoanei în cauză, la o instituţie de credit indicată de tutore, în termen de cel mult 5 zile de la data încasării lor.
(2)Tutorele poate dispune de aceste sume şi instrumente financiare numai cu autorizarea prealabilă a instanţei de tutelă, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la alin. (3).
(3)Cu toate acestea, el nu va putea folosi, în niciun caz, sumele de bani şi instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) pentru încheierea, pe numele persoanei majore fără capacitate de exerciţiu, a unor tranzacţii pe piaţa de capital, chiar dacă ar fi obţinut autorizarea instanţei de tutelă.
(4)Tutorele poate depune la o instituţie de credit şi sumele necesare întreţinerii, tot pe numele persoanei majore fără capacitate de exerciţiu. Acestea se trec într-un cont separat şi pot fi ridicate de tutore, fără autorizarea instanţei de tutelă.
(5) Prevederile alineatului 3 se aplică şi în cazul persoanelor majore capacitate de exerciţiu restrânsă.”


24. Se introduce art. 172 indice 8 cu următorul cuprins: 
„Art. 172 indice 8: Darea de seamă
(1)Tutorele sau tutorele codecident, după caz, este dator să prezinte anual instanţei de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-a îngrijit de persoana ocrotită, precum şi despre administrarea bunurilor acesteia.
(2) Tutorele asistent este obligat să prezinte anual instanţei de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-a îngrijit de persoana majoră cu capacitate de capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie, precum şi despre administrarea bunurilor acesteia, dare de seamă pe care o va întocmi împreună cu persoana ocrotită. Dacă aceasta din urmă refuză să participe la întocmirea dării de seamă, instanţa de tutelă, la sesizarea tutorelui asistent, va dispune de urgenţă înlocuirea măsurii de ocrotire a numirii tutorelui asistent cu cea a numirii unui tutore codecident sau tutore, după caz.
(3)Darea de seamă se va prezenta instanţei de tutelă în termen de 30 de zile de la sfârşitul anului calendaristic.
(4)Dacă averea persoanei ocrotite este de mică însemnătate, instanţa de tutelă poate să autorizeze ca darea de seamă privind administrarea bunurilor acesteia să se facă pe termene mai lungi, care nu vor depăşi însă 3 ani.
(5)În afară de darea de seamă anuală, tutorele asistent, tutorele codecident sau tutorele, după caz, este obligat, la cererea instanţei de tutelă, să dea oricând dări de seamă despre felul cum sa îngrijit de persoana majoră lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, precum şi despre administrarea bunurilor acesteia.”


25. Se introduce art. 172 indice 9 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 9: Moartea tutorelui asistent, tutorelui codecident sau a tutorelui În cazul morţii tutorelui asistent, tutorelui codecident sau a tutorelui, instanţa de tutelă va numi de urgenţă un curator special, care poate fi executorul testamentar.
Dispoziţiile art. 157 se aplică corespunzător.”


26. Art. 173 se modifică şi va avea următorul curpins:
„Art. 173: Înlocuirea tutorelui asistent, tutorelui codecident sau a tutorelui
(1) Tutorele asistent, tutorele codecident sau tutorele, după caz, este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire.
(2)Pentru motive temeinice tutorele asistent, tutorele codecident sau tutorele poate cere înlocuirea sa şi înaintea împlinirii termenului de 3 ani.”


27. Art. 174 se modifică şi avea următorul cuprins:
„Art. 174: Obligaţiile tutorelui
(1)Tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicţie judecătorească, spre a-i grăbi vindecarea şi a-i îmbunătăţi condiţiile de viaţă. În acest scop, se vor întrebuinţa veniturile şi, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicţie judecătorească.
(2)Instanţa de tutelă, consultând un medic de specialitate, va hotărî, ţinând seama de împrejurări, dacă cel pus sub interdicţie judecătorească va fi îngrijit la locuinţa lui sau într-o instituţie sanitară.” 
 Tutorele poate plasa persoana majoră lipsită de capacitate de exerciţiu într-o instituţie în care să fie privată de libertate doar temporar, atâta timp cât este în interesul persoanei ocotite, în următoarele condiţii:
• când există riscul ca persoana ocrotită să se sinucidă sau să-şi producă traume grave, din cauza afecţiunilor mentale sau psihologice de care suferă;
• când condiţiile de la domiciliul persoanei ocrotite nu permit supravegherea şi efectuarea tratamentului acesteia, ceea ce pune în pericol viaţa şi sănătatea ei.
Măsura poate fi dispusă doar de instanţa de tutelă, cu excepţia situaţiilor când trebuie luată de urgenţă pentru prevenirea unui pericol iminent, caz în care autorizarea instanţei de tutelă va fi obţinută ulterior, într-un interval de timp cât mai scurt.
(3)Când cel pus sub interdicţie judecătorească este căsătorit, va fi ascultat şi soţul acestuia.”


28. Art. 175 se modifică şi avea următorul cuprins:
„Art. 175: Liberalităţile primite de descendenţii interzisului judecătoresc Din bunurile celui pus sub interdicţie judecătorească, descendenţii acestuia pot fi gratificaţi de
către tutore, cu autorizarea instanţei de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport.”