Achiziţie publică: Servicii de formare în management Servicii de formare în informatică

Data postării anunţului: 15 aprilie 2011

Descrierea obiectului contractului de achizitie:

Servicii de formare în management şi servicii de formare în informatică pentru activitatea 03.09 Dezvoltarea competenţelor profesionale a 10 profesionişti care lucrează în domeniul dizabilităţii intelectuale, în managementul financiar, a altor 20 în managementul de proiect, a altor 30 în folosirea aplicaţiilor business (calcul tabelar, analiza informaţiei, prezentări documente)

Lotul I

Servicii de formare în management - cod CPV 80532000-2

Obiectul contractului de servicii este formarea, evaluarea si certificarea competentelor dobândite de către 20 de participanţi in cadrul unui curs de formare  pentru ocupaţia de Manager de proiect (COR 241 919 ) autorizat de CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor) si care se va finaliza cu un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale si Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Cerinţe minime obligatorii:

- ofertantul trebuie sa fie furnizor de formare profesionala acreditat pentru cursul de Manager de proiect – autorizaţie CNFPA.

 

Lotul II

Servicii de formare în informatică - cod CPV 80533100-0

Obiectul contractului de servicii este formarea, evaluarea si certificarea competentelor dobândite de către 30 de participanţi in cadrul unui curs de iniţiere in folosirea aplicaţiilor business (calcul tabelar, analiza informaţiei, prezentări documente), autorizat de CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor) si care se va finaliza cu un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale si Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Cerinţe minime obligatorii:

Ofertantul este furnizor de formare profesionala acreditat pentru cursul de aplicaţii business (calcul tabelar, analiza informaţiei, prezentări documente)  – autorizaţie CNFPA.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura de cercetare a pieţei

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 21 aprilie 2011, ora 15.