Achiziţie publică: Servicii de publicitate anunţuri în ziare pentru achiziţii proiect

Data postării anunţului: 28 martie 2011

Descrierea obiectului contractului de achizitie: servicii de publicitate –  cod CPV 79341000-6 - anunţuri în ziar naţional/regional pentru achiziţii proiect

Condiţii:

·        Periodicitate: cotidian

·        Aria de difuzare: naţională/regională(Regiunea de Vest, Sud - Vest)

·        Timp de apariţie: max. 48 de ore de la data înregistrării comenzii

Oferta va conţine: preţul/cuvânt

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câstigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundatia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timisoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: selecţie de oferte

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 04.04.2011, ora 15.