Achiziţie publică: Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul

Data postării anunţului: 25 iulie 2011

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 55000000-0

Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul, pentru activitatea 04.03 Organizarea unei conferinţe naţionale pentru 50 autoreprezentanţi, în perioada 31 august – 01 septembrie 2011, la Mamaia, jud. Constanţa

Cerinţe minime obligatorii:

-         Sala conferinţă pentru 50 persoane, în 31.08-01.09.2011

-         Cazare pentru aproximativ 50 persoane

-         Masa pentru participanţii la eveniment

Locaţia hotel accesibil persoanelor cu dizabilităţi: Mamaia jud. Constanţa.

Numărul persoanelor care vor participa la eveniment va fi anunţat de către achizitor cu minim 24 de ore înainte de eveniment. Numărul participanţilor poate fi mai mare sau mai mic de 50 persoane.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic

Oferta câştigătoare: oferta cu preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul “Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale – contract de finanţare POSDRU/69/6.1./S/15595.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului

Detalii de contact: 0256 228 062 sau 0356 421 215(6)

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la 8 august 2011, ora 15,00.