Achiziţie publică: servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul

Fundaţia „Pentru Voi” cu sediul în Timişoara str. Ion Slavici nr. 47 jud. Timiş, achiziţionează: servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul pentru implementarea adecvata financiara, juridica si tehnica a proiectului.

Descrierea obiectului contractului de achiziţie:

Cod CPV 55000000-0

Cerinţe minime obligatorii:

Cazare 16/17.04.2013, pentru minim 6 persoane – maxim 10 persoane

Masa (prânz, cina 16.04.2013, prânz 17.04.2013), pentru minim 6 persoane – maxim 12 persoane

Pauza cafea în 16 şi 17.04.2013 pentru minim 6 persoane – maxim 12 persoane

Sala şedinţe 16-17.04.2013 cu capacitate de aproximativ 12 persoane

Locaţia de cazare, masă şi sala de şedinţe trebuie să fie în aceeaşi incintă sau la cel mult 100 m distanţă, în oraşul Timişoara jud. Timiş.

Informaţii privind contractul de achiziţie: contract de servicii încheiat pentru o durată de 30 de zile, cu o valoare estimată de 4340 lei (979,99 EURO, la cursul de schimb al BNR din 22.03.2013 de 4,4286lei/EURO), 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut

Achizitor: Fundaţia “Pentru Voi”, cu sediul pe str. Ioan Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!” - Proiectul „EXCELNET - Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii” – Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale – Domeniul major de intervenţie 6.2 "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii"  – contract de finanţare POSDRU/96/ 6.2/S/ID 64251.

Procedura de achiziţie: procedura competitivă

Informaţii privind achiziţia şi documentaţia de atribuire: disponibile pe website-ul achizitorului www.pentruvoi.ro

Informaţii suplimentare: pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului,

Detalii de contact: Tel. 0256228062, 0356456071, fax 0356456071, e-mail pentruvoi@pentruvoi.ro, persoana de contact Cecilia Păunescu

Data limită pentru depunerea ofertelor: până la  2 aprilie 2013, ora 14,00, la adresa Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş.

Data şi locul şedinţei de deschidere: 2 aprilie 2013, ora 15,00, la Centrul de angajare sprijinită EXCELNET din Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş.