Indicatori de masurare a eficientei serviciilor destinate persoanelor adulte cu dizabilitati mentale in contextul politicilor de incluziune sociala

Autori: Elena Iorga - director programe IPP, Laila Onu - director executiv Fundatia "Pentru Voi"

Data publicării: decembrie 2009

Domeniu: Servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati intelectuale

Descriere publicaţie: Acest studiu se constituie intr-un argument deopotrivă teoretic şi factual pentru a veni in sprijinul unui demers coerent de formulare a unor politici publice adecvate domeniului de referinţă- acela al fumizării de servicii sociale către persoanele adulte cu dizabilităti mentale, scopul final fiind promovarea drepturilor beneficiarilor şi incluziunea socială a acestora. Studiul incheie un prim ciclu de documentare detaliată privind calitatea serviciilor sociale fumizate in sistem public către persoanele adulte cu dizabilităţi mentale realizată in cursul anului 2009 şi pune bazele unui model de bună practică in ceea ce inseamnă managementul informatiei in domeniu şi stabilirea unor indicatori in baza cărora factorii decizionali de la toate nivelurile pot lua decizii fundamentate. Problema standardizarii şi a stabilirii unor criterii minime de eficienţă functe de care un evaluator independent sau chiar beneficiarul insuşi poate aprecia dacă serviciul respectiv este sau nu adecvat nevoilor reale, ar trebui să reprezinte o prioritate pentru autoritătile cu responsabilitate in domeniu.

Oportunitatea analizei de faţă este cu atât mai actuală cu căt recent Guvemul Romăniei a emis o Hotărăre prin care stabileşte standarde de cost pentru serviciile sociale - standarde care in opinia noastră ar trebui să fie privite in strănsă corela~ecu calitatea acestor servicii şi cu nivelul de adecvare la nevoile beneficiarilor. In egală măsură, hotărărea prevede pentru prima dată obligaţia realizării unor raportari transparente periodice de către fumizorii de servicii sociale publici şi privati asupra costurilor acestor servicii. In plus, fumizorii publici au obligaţia ca pănă la data de 30 aprilie a fiecărui an să transmită Ministerului Muncii, Familiei şi Protectei Sociale, precum şi autoritătilor administraţiei publice centrale aflate in subordinea acestuia - in cazul de faţă, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap - date privind beneficiarii, costurile şi personalul, tipul de serviciu, inregistrate in anul anterior. Prin urmare, execeul in urma căruia au fost colectate informatii1e care au statia baza elaborării prezentului studiu nu doar a anticipat nevoia de reglementare in domeniu, dar oferă şi o bază de informatii relevante pentru rafinarea ulterioară a criteriilor  instructunilor) de raportare, aflate in prezent in lucru la Ministerul de resort.

Studiul face o trecere in revistă a principalelor argumente pentru care am apreciat că este nevoie in prezent in Romania de un mecanism de monitorizare a serviciilor sociale destinate grupului tintă, trecand apoi la prezentarea unei diagnoze actuale a sistemului rezidenţial public de ingrijire a persoanelor adulte cu dizabilităti mentale la nivelul tuturor judeţelor ţării, cu referiri distincte la: numărul şi profilul beneficiarilor, tipurile de servicii oferite de 1HG nr. 2312010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, resursele umane din sistem, mecanismele de finantare a serviciilor sociale destinate grupului tinta.